Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Kreatrend s.r.o., Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 51129/T. (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa e-shopu:

Kreatrend s.r.o., Ulica Mikovíniho 9548/19, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 51129/T.
IČO: 54 468 507
DIČ: 2121684631

IČ DPH: SK2121684631

Telefón: +421 948 870 783
Email: hello@roxordesignstore.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 Odbor výkonu dozoru tel. č.: 033/ 5512 689 – 90, fax. č.: 033/ 5512 656 e-mail: tt@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej
zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v
písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a
reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito
obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú
byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby
a pod.)

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou
rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá
súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba
predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického
obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim je konečná, predávajúci je platca DPH.
Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie
platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na
internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa
nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo
k dodaniu tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo
forme vyplneného a odoslaného formulára (objednávky) prostredníctvom internetovej stránky
predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný
prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,
uvedených v tejto objednávke (ďalej len “objednávka”).
2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná
správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len “potvrdenie
doručenia objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho
môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky.
2.3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením potvrdenia objednávky elektronickou
alebo písomnou formou.
2.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom
informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,
týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,
že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom
použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt
kupujúceho s predávajúcim, napr. adresu jeho elektronickej pošty informoval na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo
služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby
nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch
na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady
a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci
zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a
vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných
článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote
a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol
samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené
s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý
vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl.
10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie
podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci
odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa
§ 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval
v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622
a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju
výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach
pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí
služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,
a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej
platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z
kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku
na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z
kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
s) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v
týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony
popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
u) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je
kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval
na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.5. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e)
týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné
náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať
kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu
spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.4.
vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme
všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady,
ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v
slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad.
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný
tovar.
3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať
tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a
reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho
ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy
pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky
je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej
časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo
jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v
lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania
objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani
neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade
uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú
kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy,
kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je
súčasťou objednávky.
4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne
a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
4.3. Povinnosti kupujúceho:
a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane
nákladov za doručenie objednaného tovaru,
b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá
dostupnosť tovaru (Na sklade / Na objednávku – Doručenie do 14-21 dní).
5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa
uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť
predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej
dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je
kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím
lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Zobrazenie tovaru na ľubovoľnej internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci nie je len ilustračné. Rozmery, váha a iné údaje o tovare, ktoré sa
nachádzajú v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa
odlišovať od skutočnosti o +- 1% z uvádzanej hodnoty.
5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy
alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len “miesto”). Kupujúci je
povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,
povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom
v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je
povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou
splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny
a/alebo o doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na
prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom
doručenia tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa
rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou
splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a/alebo doručení
a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na
mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom
uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy,
vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za
vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.
5.8. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po
doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada
tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o
povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto
vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať
dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8
týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u
predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s
vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša
predávajúci.
5.9. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v
bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný
kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet,
ktorý určí kupujúci.

6. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a
predávajúcim je uvedená v potvrdení doručenia objednávky (ďalej len “kúpna cena”). V
prípade ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za
identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky
kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej
kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej
zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k
platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie
tovaru v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo
bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho, uvedeného na internetovej stránke
predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho sa považuje za
deň platby okamih, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar
v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí
predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa
nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar inak.
6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene
a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za
tovar.
7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim
od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí
včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar
neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu
tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť.
8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada
týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú
neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol
riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od
kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné
vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší
počet vád tovar riadne užívať.
8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622
Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)
a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné
podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal
možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky. Adresa servisného miesta: ROXOR Design Store, Polna 4, 90301 Senec.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda
čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený
s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane
údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust.
§ 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”)
v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si
v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok.
8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,
vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u
predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.
8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho
v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu sídla predávajúceho a doručí
predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto
obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr.
vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho
zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je
povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie,
najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv
vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť
reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len
„určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu
zašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom,
kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu
alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12
písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou
osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá
objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola
vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba
napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie
obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení
reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia
o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim vo forme mailu, v ktorom je povinný presne
označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu
vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622
Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných
a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená
prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o
uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,
musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení
reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť
preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom
rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv
v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená
osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v
zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená
osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj
neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej
zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca
alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo
stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na
odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a
predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar
zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady
odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže
reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba
neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej
reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol
predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím
k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými
alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení
tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto
reklamačných a obchodných podmienok,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu
tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú
svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému
prostrediu tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním
starostlivosti o tovar,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo
používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými
zásadami obvyklého používania tovaru,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo
nepredvídateľnými udalosťami,
h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným
z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) odovzdaním opraveného tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení
reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie prostredníctvom emailu. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci
informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad
o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne
prípady stanovená záručná doba iná.
8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci
nemohol požívať tovar.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového
tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na
ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú
na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho
podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,
predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú
odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby
mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia
kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu
nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu
vrátením kúpnej ceny za tovar.
8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo
pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu
tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a
obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci
reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických
parametrov.
8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení
reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných
a obchodných podmienok.
8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej
odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac
ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje
právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto
reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie
už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať
reklamáciu opakovane.
8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska
vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný
oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,
IČO, DIČ, príp. IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj
zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v
časti Môj účet.
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej
zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže
spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v
predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je
nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo
zmluvných strán.
9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj
súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä
tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej
sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch
a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania
informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať
v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel
uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako
sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa
osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý
boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné
účely.
9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných
a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov
kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci
odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred
odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným
a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných
podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu
objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi
predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu
trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci
fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ,
príp. IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,
9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby
si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby,
tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov
v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní
osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho
osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky
spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom
chránených záujmov v rozsahu najmä
i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;
ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho
podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť
poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné
údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné
údaje poskytnuté,
iii)okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené,
iv)formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční
prenos osobných údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú
predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o
ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú
spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v
poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.
9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať
voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením
oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade
takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,
ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať
ihneď, ako to okolnosti dovolia.
9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho,
ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá
výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci
má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou
od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti
kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude
mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje
kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto
právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných
vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie,
ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal
iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje
svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo
dňa jej odoslania.
9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o
tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto
obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa
ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo
požiadavky.
9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi
dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných
údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté
a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
-ROXOR Design Store s.r.o., Poľná 4, 90301 Senec, IČO 53076851
-GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 1039 962 33 Budča, IČO 36624942
-IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 31342621
-DANWER servis s. r. o., Miletičova 1 821 08 Bratislava, IČO 47452111

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho, vyplývajúce
mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca,
dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal
tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar
zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená
v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho
a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho
odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej
zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je
predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej
zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený
kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7
a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa
uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti
podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným
spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu
potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci
alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru
alebo pokiaľ
a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu,
b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia
prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim
pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom
trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a
reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak
oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň
lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných
a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia
od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,
najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob,
akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu
kupujúceho.
10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa ruší od začiatku aj každá
doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné
požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením
doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods.
3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom
zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez
zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak
predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje
za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej
dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a
poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby
podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený
tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci
navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností
a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci
nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm.
h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,
aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe
vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je
používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho
zákonníka v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením
do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok
predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi
kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci
nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
− predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru/na zakázku alebo tovaru určeného osobitne pre jedného
spotrebiteľa,
− predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
− predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebiteľ tento obal rozbalil,
− poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že
bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie
od zmluvy.
− predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od
predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom,
že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez
vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo
zmontovaný nábytok a pod.
10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre
subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať
písomnú formu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ (emailová adresa v podstránke Kontakty alebo v päte web stránky).
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri predaji na diaľku.
11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu
uzavretím kúpnej zmluvy.
11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že
sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich
obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že
predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak
predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov
(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS
subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom
určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom
platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny
poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

 Príloha č. 1 – Formulár – Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Príloha č. 2 – Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

V Trnave, akt. 10.12.2022